Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Nr 1
w ZSP Nr 1 w Brzesku na rok szkolny 2018/2019


Cele:

1. Rozwijanie samorządności, kształtowanie postaw społecznych.
2. Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
3. Integracja społeczności szkolnej, rozbudzanie uczuć przynależności do społeczności szkolnej.
4. Inspirowanie twórczych postaw uczniów, wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości
5. Kultywowanie tradycji i postaw patriotycznych w oparciu m.in. o sylwetkę Patrona
6. Rozwijanie empatii i postawy skierowanej na pomoc drugiemu człowiekowi.

Zadania:
1. Współpraca SU z Dyrekcją, nauczycielami i Radą Rodziców.
2. Współpraca z SU Nr 2 oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie Szkoły.
3. Wybór Prezydium SU
4. Organizowanie zebrań Rady SU co najmniej 2 w półroczu.
5. Udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach charytatywnych oraz inicjowanie takowych w zależności od potrzeb uczniów naszej Szkoły i mieszkańców środowiska lokalnego
6. Udział w miejskich obchodach Świąt Państwowych.
7. Udział w uroczystościach związanych z życiem i działalnością Józefa Piłsudskiego.
 8. Udział w okolicznościowych akademiach szkolnych.
9. Rozwój życia kulturalnego Szkoły poprzez organizowanie konkursów
10. Działalność informacyjna:
- sporządzanie protokołów z zebrań Rady SU.
- sporządzanie regulaminów konkursów i sprawozdań z podejmowanych inicjatyw.
- sporządzanie sprawozdań z działalności SU 1 ( koniec roku szkolnego)
- informowanie nauczycieli i uczniów o bieżących pracach i akcjach SU.
- przekazywanie informacji na stronę internetową Szkoły.


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Nr 1 ma charakter otwarty i będzie na
bieżąco uzupełniany w miarę potrzeb i napływu nowych inicjatyw.

Zatwierdzono na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego w dniu 14.09.2018 r.


Copyright by Daniel Klecki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku                                                                          ul.Okulickiego 2, 32-800 Brzesko tel. 14 6863200