Regulamin Samorządu Uczniowskiego Nr 1

 Technikum im. Józefa Piłsudskiego

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.W Technikum im. Józefa Piłsudskiego działa Samorząd Uczniowski Nr 1 zwany dalej „ Samorządem”.

2.Samorząd Uczniowski Nr 1 zwany dalej SU 1 tworzą wszyscy uczniowie Technikum,

 a uczniowie poszczególnych klas samorządy klasowe .

3. Regulamin i działalność  Samorządu nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.

4.Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.

5.Organami SU nr 1 są :

1) Samorządy klasowe;

2) Rada SU 1;

3) Prezydium SU 1.

6.Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów Technikum.

 

II. CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu.

2. Samorząd występuje w obronie praw uczniów oraz czuwa nad realizacją przez nich obowiązków.

3. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez :

1) współpracę z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców we wszystkich działaniach podejmowanych na rzecz społeczności Technikum;

2) planowanie i organizowanie imprez kulturalnych oraz uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i religijnych;

3) współpracę z organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły;

4) podejmowanie inicjatyw w zakresie organizowania imprez szkolnych, zajęć pozalekcyjnych, konkursów, akcji charytatywnych na rzecz uczniów naszej szkoły i ich rodzin lub osób z najbliższego otoczenia;

 

III.        PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU

1.Samorząd ma prawo:

1) przedstawiać wszystkim organom Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

2) organizować życie szkolne, prowadzić działalność kulturalną, oświatową, sportową i rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Zespołu;

3) opiniować ustalenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaproponowanych przez Dyrektora Zespołu;

4) opiniować w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym;

5) opiniować wniosek Dyrektora Zespołu o skreślenie ucznia z listy uczniów;

6) uchwalać regulamin Samorządu Uczniowskiego;

7) wnioskować o nadanie imienia szkole;

8) przedstawiać wnioski o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów;

9) uzyskiwać informacje o bieżącej działalności szkoły dotyczącej spraw uczniów;

10) posiadać  własne fundusze, które służą finansowaniu jego działalności;

11) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

12) opiniować pracę nauczyciela na wniosek Dyrektora szkoły

 

2. Samorząd ma obowiązek:

1) współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i pracy;

2) występowania w obronie praw uczniów;

3. Samorząd może uzyskiwać dochody ze :

1) zbiórki surowców wtórnych;

2) darowizn przekazywanych od sponsorów;

3) dobrowolnych składek uczniów;

4. Samorząd prowadzi dokumentację finansową w formie zeszytu przychodów i rozchodów.

5. Środki pieniężne są przechowywane w sejfie, w kasie szkoły.

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

IV. SAMORZĄD KLASOWY

1.Wybory samorządów klasowych odbywają się we wrześniu.

2. Opiekunem samorządu jest wychowawca klasy.

3. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie wraz z wychowawcą klasy.

4. Członkiem samorządu może być uczeń, który na koniec poprzedniego roku szkolnego uzyskał co najmniej poprawną ocenę zachowania.

5. Zespoły klasowe powołują spośród siebie:

1) przewodniczącego;

2) zastępcę;

3) skarbnika/ skarbników;

4) sekretarza/ kronikarza .

6. Do zadań przewodniczącego samorządu klasowego należy:

1) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych we wszystkich sprawach dotyczących uczniów danej klasy, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów;

2) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i akademii;

3) występowanie z inicjatywą współorganizowania imprez klasowych;

4) udział w pracach organizowanych przez Samorząd Uczniowski;

7. Do zadań zastępcy przewodniczącego należy:

1) przejęcie obowiązków przewodniczącego klasy w przypadku jego nieobecności;

2) przejęcie części obowiązków przewodniczącego w przypadku ich nadmiaru.

8. Do zadań skarbnika należy:

1) dysponowanie funduszami klasowymi;

2) prowadzenie zeszytu finansowego.

9. Do zadań sekretarza/ kronikarza należy:

1) prowadzenie kroniki;

2) prowadzenie dokumentacji związanej z życiem klasy np. dokumentacji wycieczkowej itp.

10. Samorząd klasowy ma prawo do:

1) współdecydowania z wychowawcą klasy w sprawach nagród, wyróżnień i kar udzielanych uczniom swojej klasy;

2) rozstrzygania sporów pomiędzy uczniami swojej klasy;

3) opiniowania śródrocznych i rocznych ocen zachowania;

4) opiniowania kandydata ze swojej klasy w wyborach do Prezydium SU 1.

 

11.W dowolnym momencie roku szkolnego uczeń, który nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków lub nie przestrzega Statutu szkoły,  może być zwolniony z pełnionej funkcji na wniosek każdego członka społeczności szkolnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wychowawca wraz z zespołem klasowym, z wyłączeniem osoby której dotyczy wniosek. Na jego miejsce zostaje wybrany nowy członek samorządu klasowego, na zasadach ustalonych przez zespół klasowy i wychowawcę.

 

V. PREZYDIUM

1. Prezydium SU 1 jest organem wykonawczym.

2. Prezydium tworzą :

1) Przewodniczący;

2) dwóch Zastępców Przewodniczącego;

3) Skarbnik;

4) Sekretarz;

5) Łącznik.

3. Kadencja Prezydium trwa rok.

4. Wybory do Prezydium odbywają się na przełomie września i października.

5. Kandydatem do Prezydium może być uczeń klas 1 – 3 Technikum, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę  zachowania, oraz pozytywną opinię wychowawcy i samorządu klasowego.

6. Prezydium wybierane jest w  wyborach bezpośrednich. Tworzy go 6 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów.Jeżeli liczba kandydatów jest równa liczbie członków Prezydium, wtedy uczniowie Ci, uchwałą Rady SU1 tworzą nowe Prezydium bez przeprowadzania wyborów. Przydział funkcji odbywa się w gronie wybranego Prezydium w obecności opiekuna.

 7. W dowolnym momencie roku szkolnego uczeń, który nie wywiązuje się z powierzonych      obowiązków lub nie przestrzega Statutu szkoły,  może być zwolniony z pełnionej funkcji na wniosek każdego członka społeczności szkolnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego, z wyłączeniem osoby której dotyczy wniosek, jeżeli jest ona członkiem Rady. Na jego miejsce zostaje wybrany nowy członek Prezydium . Może nim zostać uczeń, który startował w wyborach i wyrazi zgodę lub, jeśli nie przeprowadzono wyborów,  członkowie Rady SU 1 w głosowaniu wybierają nowego członka spośród siebie. Uczeń ten powinien spełniać takie warunki jak kandydat w wyborach. W uzupełnionym składzie Prezydium następuje przydział funkcji. Taka sama procedura obowiązuje w przypadku rezygnacji członka Prezydium z pełnionej funkcji.

8.Uczeń pełniący funkcję w Samorządzie, który ma trudności w nauce, na czas poprawienia sytuacji nie jest angażowany w prace Samorządu. Następuje to na wniosek nauczyciela uczącego danego przedmiotu lub  wychowawcy

9.Zebrania Prezydium odbywają się w zależności od potrzeb.

10.Do  zadań Prezydium SU 1 należy:

1) zwoływanie  zebrania Rady Samorządu i uczestniczenie w nich ;

2) opracowywanie i przedstawianie społeczności uczniowskiej projektu planu

 i harmonogramu pracy Samorządu a także zmian w regulaminie SU1;

3) wdrażanie i realizacja , w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Zespołu, uczniowskich inicjatyw;

4) czuwanie nad realizacją działań SU 1 wynikających z planu pracy;

5) reprezentowanie społeczności Technikum podczas miejskich obchodów uroczystości religijnych i państwowych;

6) organizowanie wyborów do Prezydium SU 1;

7) dbanie o dobre imię szkoły.

11.Obowiązki Przewodniczącego SU 1:

1) prezentowanie stanowiska uczniów Technikum w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły;

2) reprezentowanie społeczności Technikum na konferencjach i spotkaniach organizowanych dla samorządów uczniowskich przez organ nadzoru i prowadzący;

3) reprezentowanie społeczności Technikum podczas uroczystości okolicznościowych i patriotycznych w środowisku lokalnym;

4) przewodniczenie zebraniom Rady SU 1;

5) prowadzenie akademii i uroczystości szkolnych;

6) podpisywanie uchwał , wniosków, opinii podjętych przez Radę a także regulaminów

i sprawozdań.

12. Obowiązki Zastępców Przewodniczącego SU 1:

1) przejęcie zadań Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności;

2) przejęcie części obowiązków Przewodniczącego w przypadku ich nadmiaru.

13. Obowiązki Skarbnika SU 1:

1) dysponowanie funduszami Samorządu ;

2) prowadzenie zeszytu finansowego;

3) sporządzanie sprawozdań z gospodarowania funduszami SU 1.

14. Obowiązki Sekretarza SU 1:

1) prowadzenie dokumentacji SU 1;

2) sporządzanie protokołów z zebrań Rady SU 1, planu i harmonogramu pracy SU 1, sprawozdań , regulaminów;

3) formułowanie uchwał, wniosków, postanowień SU1;

15. Obowiązki Łącznika SU 1:

1) powiadamianie uczniów o zebraniach Rady;

2) przekazywanie przez radiowęzeł komunikatów związanych z działalnością SU 1;

3) uzyskiwanie od opiekunów organizacji młodzieżowych informacji o podejmowanych przedsięwzięciach w celu liczniejszego zaangażowania w nie społeczności Technikum;

4) informowanie członków Rady SU 1, nieobecnych na zebraniu, o treści zebrania.

 

16.Prezydium Samorządu zobowiązane  jest do składania sprawozdania  z działalności Samorządu.

 

VI. RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu samorządu z klas Technikum lub,  w przypadku nieobecności inny uczeń, który posiada co najmniej poprawną ocenę zachowania.

2.Rada Samorządu obraduje na zebraniach  zwoływanych w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

3.Uchwały Rady, opinie, wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

4.Rada Samorządu opiniuje i zatwierdza plan pracy, harmonogram działań oraz regulamin wyborów a także skład komisji wyborczej.

5.Rada Samorządu uchwala zmiany w regulaminie SU1.

6.Zebrania Rady są protokołowane.

7.W zebraniach Rady  mogą uczestniczyć  z głosem doradczym zaproszeni goście .

 

VII.        OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1.Opiekunem Samorządu jest nauczyciel wskazany przez  Samorząd.

2.Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu, doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie.

3.Opiekun jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji i gospodarowanie funduszami SU 1.

4.Do obowiązków opiekuna  SU 1 należy :

1)  udzielenie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrekcji szkoły;

2) zapewnienie z upoważnienia Dyrektora Zespołu niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży;

3) informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich;

4) inspirowanie nauczycieli do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

 

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

1.Samorząd Uczniowski zamieszcza informacje ze swojej działalności na gazetce Samorządu oraz stronie internetowej szkoły a także w kronice Samorządu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.


Copyright by Daniel Klecki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku                                                                          ul.Okulickiego 2, 32-800 Brzesko tel. 14 6863200